Gemeindezentrum Bethel

Uskoro

 • Nedelja, 20. Avgust 2017
  9:30 sati - 9:45 sati
  Gemeindezentrum Bethel, Seminarstrasse 37, 5430 Wettingen
 • Abendmahl, KiGo, KiHo, Chilekafi
  Nedelja, 20. Avgust 2017
  10:00 sati - 11:15 sati
  Gemeindezentrum Bethel, Seminarstrasse 37, 5430 Wettingen
 • Nedelja, 20. Avgust 2017
  11:45 sati - 12:45 sati
  Gemeindezentrum Bethel, Seminarstrasse 37, 5430 Wettingen
 • Ponedeljak, 21. Avgust 2017
  6:00 sati - 7:00 sati
  Gemeindezentrum Bethel, Seminarstrasse 37, 5430 Wettingen
Budući događaji